Yksityisarkistojen kansallisen hankintapolitiikan ensimmäinen etappi saavutettu

Yhteistyössä Kansallisarkiston, valtionapuarkistojen ja Musiikkiarkiston kesken on valmisteltu yksityisarkistojen hankintapolitiikan työnjakoa. Nyt on saatu valmiiksi kansallisen hankintapolitiikan ensimmäinen vaihe ja lähtökohta hankintapolitiikan laajentamiseen muihin yksityisarkistoja ja yksityisarkistoaineistoja vastaanottaviin toimijoihin.
Sovittu työnjako

Työjaossa on sovittu, että kukin arkisto-organisaatio noudattaa kansallisen hankintapolitiikan mukaista omaa hankintapolitiikkaansa. Henkilö-, perhe- ja sukuarkiston kohdalla kunnioitetaan luovuttajan tahtoa. Järjestöarkistoista on periaate, että kukin ohjaa tiedustelijat luovuttamaan aineistonsa työnjaon mukaiselle arkisto-organisaatiolle, esim. urheiluarkistot Urheiluarkistoon ja työmarkkinajärjestöjen arkistot Toimihenkilöarkistoon, Työväen Arkistoon tai Kansan Arkistoon. Esim. nuorisojärjestöjä ottavat edellä mainittujen lisäksi Keskustan ja maaseudun arkisto, Porvarillisen Työn arkisto ja Svenska centralarkivet. Kirjallisuus- ja kulttuuriarkistoja vastaanottavat Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ja Svenska litteratursällskapet i Finland. Yritysarkistojen hankinnasta vastaa Suomen elinkeinoelämän keskusarkisto.

Sovitut työnjaon linjaukset tarkentuvat kun kansallinen hankintapolitiikka laajentuu muihin arkistotoimijoihin.

Kansallisarkiston hankintapolitiikka

Kansallisarkiston osuus kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien yksityisten arkistojen ja asiakirjojen hankinnan toimijakentän kokonaisuudessa on yhteisöarkistot, jotka mm. liittyvät kansalaisten ja hallinnon kohtaamiseen, tieteellisiin seuroihin ja yhdistyksiin ja tutkimuslaitoksiin, sotaveteraanijärjestöihin, ympäristön- ja eläinsuojelujärjestöihin sekä kestävää kehitystä edustaviin yhteisöihin, uskonnollisiin ja elämänkatsomuksellisiin yhteisöihin sekä suomalaisuuden erilaisia etnisiä ja kansallisia muotoja edustaviin yhteisöihin. Henkilö-, perhe- ja sukuarkistojen hankinta ja vastaanotto kohdennetaan pääsääntöisesti toimijoihin, joilla on julkinen kansallinen tai alueellinen/paikallinen identiteetti.

Koska Kansallisarkiston resurssit ovat rajalliset, luovuttajien toivotaan osallistuvan aineistojen käyttökuntoon saattamiseen yhdessä sovittavalla tavalla. Aiemmin vastaanotettuihin yksityisarkistoihin ei oteta automaattisesti lisäyksiä, vaan aineiston täydentämisestä on aina sovittava erikseen. Kansallisarkisto ottaa pääsääntöisesti vastaan analogista yksityisarkistoaineistoa. Sähköisessä muodossa luovutettaville yksityisarkistoille ollaan kehittämässä vastaanottomenetelmiä. Kansallisarkiston yksityisarkistojen luovutusohjeet löytyvät täältä.

Kansallisen hankintapolitiikan jatko

Viime syksynä järjestettiin arkistosektorin KDK-yhteistyöverkoston toimesta kysely, jossa kartoitettiin mahdollisimman laajasti yksityisarkistoja vastaanottavien organisaatioiden toimintalinjauksia. Kysely lähetettiin mm. kaupungin- ja yliopiston kirjastojen arkistoille ja arkistoaineistoja vastaanottaville museoille. Kotiseutuliitto välitti tietoa kyselystä jäsenilleen. Kyselyyn saatiin ilahduttavan hyvin vastauksia. Yksityisarkistoja ja yksityisarkistoaineistoja vastaanottavia toimijoita on nyt sovittuun työnjakoon osallistuvien organisaatioiden lisäksi paljon. Kyselyyn tulleita vastauksia hyödynnetään kun lähdetään laajentamaan kansallisen hankintapolitiikan työnjakoa. Jatkon ensimmäisenä vaiheena on työpaja, johon Kansallisarkisto kutsuu osallistujia myöhemmin tänä vuonna.

Vuoden 2017 alussa voimaan tulleen Kansallisarkistolain (1145/2016 5 §) mukaan Kansallisarkiston yhteydessä toimii yksityisarkistojen neuvottelukunta, jonka tehtävänä on edistää yksityisiin asiakirjoihin ja niihin sisältyviin tietoihin kohdistuvan arkistotoiminnan koordinointia ja yhteistyötä. Neuvottelukunnan jäsenet nimittää opetus- ja kulttuuriministeriö. Ministeriö on lähettänyt viime viikolla jäsenpyyntöehdotuksen neuvottelukuntaan (OKM/28/040/2017).

Taina Tammenmaa
Ylitarkastaja
Kansallisarkisto

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kiitos kommentistasi. Viesti ilmestyy näkyviin heti kun ylläpito on ehtinyt tarkastaa sen.